fbpx

Investeer mee in méér natuur, voor jezelf en volgende generaties

De Gelderse natuur staat onder druk. We zien het groen in onze leefomgeving achteruitgaan. Tientallen plant- en diersoorten in Gelderland staan op het punt te verdwijnen. Dat kan zo niet doorgaan. Daarom willen wij de natuur uitbreiden door gronden aan te kopen om daar een duurzaam natuurgebied van te maken, waarvan wij en volgende generaties kunnen genieten. Help je mee meer natuur in Gelderland te realiseren?

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Het Wisselse Veen op de Noord-Veluwe was ooit een schatkamer aan flora en fauna. Tot het eind 19de eeuw werd gebruikt voor landbouw. Kwetsbare natuur ging verloren door de dalende grondwaterstand en kunstmestgebruik. Met hulp van de provincie kon Geldersch Landschap & Kasteelen dertig jaar geleden percelen aankopen om dit unieke stukje Gelderse natuur weer terug te brengen. Dankzij de herstelmaatregelen en aankoop van nog meer percelen is het Wisselse Veen inmiddels weer een florerend natuurgebied, met bijzondere soorten als het moerasviooltje, de ronde zonnedauw en de zilveren maan.

Natuur verdwijnt

Door stikstofoverschot, bouwprojecten, verdroging en intensief recreatief gebruik komen planten en dieren in de knel en gaat de Gelderse natuur verloren.

Geldersch Landschap & Kasteelen wil elke kans benutten. Vooral naast of vlakbij bestaande natuur kunnen we veel betekenen: we vergroten het leefgebied van de aanwezige planten en dieren aanzienlijk en gaan negatieve effecten tegen.

Wil je ook een bijdrage leveren? Steun dan het Gelders Natuurfonds.

Minstens 25.000m2 natuur erbij

Binnen één jaar willen wij met het Gelders Natuurfonds minstens 25.000 m² grond aankopen. Op de plekken die geschikt zijn voor nieuwe natuur willen we elke kans benutten. Altijd dichtbij en met de zekerheid dat we die gebieden blijven beschermen. Zo geven we dieren en planten meer ruimte. Help jij mee?

Variatie en samenhang tussen planten en dieren zorgt voor meer biodiversiteit.

Bomen aanplanten en het vasthouden van water in de natuur draagt bij tegen klimaatverandering.

Van meer groen in de leefomgeving kunnen we allemaal volop genieten. En we geven iets waardevols door aan volgende generaties.

Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich vaker gezonder en hebben minder stress.

Gelders Natuurfonds

Heb je een vraag over ons Natuurfonds? We hebben al een aantal veelgestelde vragen voor je beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een bericht naar donateurs@glk.nl  of bel 026 – 355 25 33.

Welke gebieden hebben jullie op het oog?

Onze experts hebben de meest veelbelovende gebieden in kaart gebracht. De exacte locatie van die gebieden kunnen we niet prijsgeven. De gebieden die we willen aankopen, liggen verspreid door de hele provincie. Met aankoop van die gebieden is duurzaam herstel mogelijk en kan een verbinding tussen omliggende natuurgebieden tot stand worden gebracht.

Blijft een aankoop voor altijd natuur?

Ja, absoluut. Dit is verankerd in onze statuten: “De stichting heeft ten doel het behoud van en de zorg voor in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht belangrijke terreinen in de provincie Gelderland”. De gebieden die we aankopen blijven altijd natuur en worden voorgoed veiliggesteld, ook voor de generaties na ons. Uw bijdrage is dus van blijvende waarde.

Wat voor type natuur komt er op de gekochte grond?

Als de aangekochte grond al grote natuurwaarden heeft, dan koesteren en versterken we de bestaande soortenrijkdom. Bij het ontwikkelen van ‘nieuwe’ natuur zijn de mogelijkheden breder. Dan wordt er gekeken naar het potentieel van het terrein (ligging, grondsoort, etc.) en de rol die het kan vervullen ten opzichte van de natuur in de directe omgeving. Kortom, de natuur die we uiteindelijk kunnen realiseren, is sterk afhankelijk van het terrein dat we kopen.

Hoe komen jullie aan het bedrag van € 7,50 per m²?

We rekenen met een bedrag van € 7,50 per m2. Hiermee financieren we zowel de aankoop van grond als het herstellen van de natuur en het beheer in de jaren erna. Voor de aankoop van grond gaan we uit van een gemiddelde prijs per hectare. Grondprijzen kunnen nogal variëren. In de praktijk zullen sommige percelen soms duurder uitvallen. In andere gevallen kunnen we profiteren van lagere grondprijzen als we gronden aankopen die minder economisch bruikbaar zijn. Daar kunnen we voor hetzelfde bedrag méér m2 veilig stellen voor de toekomst.

Nieuwe natuur aankopen, hoe doe je dat?

Bij dit omvangrijke project zijn vele specialisten betrokken, waaronder rentmeesters, ecologen en beheerders. Na aankoop van de grond worden bodemopbouw, grond- en oppervlaktewater en vegetatie geanalyseerd. De uitkomsten vertellen ons hoe het gebied functioneert. Dit vormt de basis voor het inrichtingsplan: hoe kunnen we weer een gezond natuurgebied maken?

Herstelmaatregelen uitvoeren is de volgende stap. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het afgraven van de bodem (zeer kostbaar), het verwijderen van drainage en aanplanten van bos en houtsingels. Daarna nemen we het gebied in beheer en monitoren we welke nieuwe soorten zich er vestigen. De gebieden blijven onder beheer van Geldersch Landschap & Kasteelen.


Hoe kan ik bijdragen aan het Gelders Natuurfonds?

Bijdragen kan via onze website  of door het bedrag over te maken op bankrekening NL 85 RABO 0303973730 ter naam van St. Het Geldersch Landschap onder vermelding van Gelders Natuurfonds en uw postcode en huisnummer.

De overheid financiert toch natuuraankopen?

Voor percelen die binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) vallen kunnen we inderdaad subsidies aanvragen die de kosten voor een deel dekken. We zullen daar uiteraard waar mogelijk gebruik van maken. Dan kunnen we voor hetzelfde bedrag méér m2 veilig stellen. Overigens willen we met het Gelders Natuurfonds ook gronden buiten het GNN veiligstellen.

Mag ik zelf een locatie uitkiezen?

Dat is helaas niet mogelijk. Of we er in slagen om de beoogde locaties aan te kopen hangt van veel zaken af. Zo kunnen er meer gegadigden zijn. Deelnemers aan deze actie houden we uiteraard op de hoogte van de gronden die we aankopen.

Krijg ik als investeerder de grond in eigendom?

Met jouw investering zorg je dat een stukje natuur wordt aangekocht en ingericht, maar je wordt geen eigenaar. Wij stellen de natuur veilig voor de toekomst. We zorgen ook voor de inrichting en onderhoud.

Hoeveel m2 mag ik bijdragen?

Zoveel je wilt natuurlijk. Wij en de Gelderse natuur zijn blij met elke m2 extra natuur!

Worden er windmolens of zonneparken geplaats op de grond dat wordt aangekocht met het Gelders Natuurfonds?

Nee, de grond dat wordt aangekocht met het Gelders Natuurfonds wordt ingericht als natuur en zal ook altijd als natuur beschermd en beheerd worden.

Kan ik de gekochte natuur bekijken?

In de meeste gevallen wel. Het kan echter wel een aantal jaar duren voordat de natuur op een locatie weer ontwikkeld/hersteld is en het opengesteld kan worden voor publiek. Op plekken die kwetsbaar zijn of gevoelig voor verstoring, kunnen de recreatiemogelijkheden wel beperkt zijn. Daar kun je de aangekochte grond vaak vanaf een afstandje bekijken of tijdens een excursie met een gids of boswachter. Bijna al onze natuurgebieden zijn toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk wandelen, fietsen, of vogels kijken. Dus met een hele grote waarschijnlijkheid ook in de natuur die we samen gaan kopen.

Wat gebeurt er met het geld als er geen grond kan worden gekocht?

De opbrengsten in het Gelders Natuurfonds worden uitsluitend gebruikt voor de aankoop, inrichting en bescherming van nieuwe gronden. Als er op korte termijn geen kansen zijn op de grondmarkt, dan blijft het geld gereserveerd tot het moment dat we wel kunnen toeslaan. We gaan het geld dus niet gebruiken voor andere doelen en houden ons aan de belofte om met jouw bijdrage natuur veilig te stellen voor de toekomst.

Is mijn bijdrage aan het Gelders Natuurfonds aftrekbaar van de belasting?

We zijn een goed doel en ANBI (algemeen nut beogende instelling) dus de gift aan het Gelders Natuurfonds komt in aanmerking voor belastingaftrek. Je kunt een deel van het gegeven bedrag aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel dat daadwerkelijk is, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Zie hiervoor de uitleg op de website van de Belastingdienst .

Kunnen ook bedrijven in het Gelders Natuurfonds investeren?

Zeker kan dat, graag zelfs. Een bedrijfsfeest, een verjaardagsfeest, een afscheid van een werknemer of een jubileum van een bedrijf lenen zich goed om voor het Gelders Natuurfonds in te zamelen. Of zomaar, omdat het bedrijf iets concreets wil bijdragen aan zijn natuurlijke omgeving. Neem hiervoor contact op met ons per mail donateurs@glk.nl of bel 026 355 25 33.